Házirend

 1. Otthon
 2. Házirend

Házirend

Házirend az ÁRKÁD Győr bevásárlóközpont területén

 • A bevásárlóközpont teljes területe magánterület.
 • A bevásárlóközpontban és környékén biztonsági személyzet felügyel a rendre.
 • A bevásárlóközpont egész területén fényképezni és videofelvételt készíteni csak az igazgatóság engedélyével szabad.
 • Az épület területén kamerás megfigyelőrendszer működik.
 • A bevásárlóközpontban tilos a dohányzás!
 • Az épületben tilos görkorcsolyával, gördeszkával, rollerral illetve egyéb játék- vagy sporteszközzel közlekedni!
 • A bevásárlóközpont területén szórólapot osztani, kérdőíves kikérdezést folytatni vagy hasonló tevékenységet végezni kizárólag az igazgatóság engedélyével szabad.
 • Alkohol tartalmú italok fogyasztása kizárólag az erre kijelölt vendéglátóhelyeken engedélyezett.
 • A bevásárlóközpont területére háziállatot bevinni tilos.
 • Az épületben kéregetni, házalni, hangoskodni, céltalanul tartózkodni tilos.
 • Zenélni, fellépni csak az igazgatóság engedélyével szabad.
 • A bevásárlóközpont területén található berendezések (pl. mosdó, sétálóutca, stb.) nem rendeltetésszerű használata és azok szándékos megrongálása kitiltást, illetve kártérítési eljárást von maga után.

Köszönjük, hogy a házirend betartásával te is hozzájárulsz ahhoz, hogy bevásárlóközpontunkban a bevásárlás mindenki számára kellemes időtöltés legyen!
 

A Parkolóház területén a KRESZ szabályai érvényesek!

Parkolási szabályzat

1. Használati szerződés

Az Üzemeltető a Parkolási Szabályzat szerint a gépjármű használója (a továbbiakban „Használó”) rendelkezésére bocsát egy parkolóhelyet. A parkolókártya kézhezvételével, illetve a Parkolóházba gépjárművel történő behajtással az Üzemeltető és a Használó között használati szerződés jön létre 1 db gépjármű parkolási helyének igénybevételére a Parkolási Szabályzatban meghatározott feltételekkel. 
 

2. A Parkolóház használata ingyenes.
 

3. A Parkolóház Üzemeltetőjének felelőssége

3.1 A Üzemeltető felel minden olyan kárért, amelyet bizonyíthatóan alkalmazottai, vagy teljesítési segédei a Használónak, vagy harmadik személynek szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal okoznak. Ezen túlmenő károkért az Üzemeltető nem felel.

3.2 A Parkolóházat és annak szolgáltatásait a Használó saját felelősségére és veszélyére veheti igénybe. Az Üzemeltető különösen nem tartozik felelősséggel mindazon károkért, amelyeket a Használó, vagy harmadik személy a Használónak a Parkolóházba bevitt dolgaiban, így különösen annak gépjárművében előidéz.

3.3 Az Üzemeltetőnem gondoskodiktovábbá a Parkolóház és az ott elhelyezettgépjárművek,azokban tárolt ingóságok/dolgok őrzéséről.


4. A Használó felelőssége

4.1 A Használó felelősséggel tartozik minden általa, alkalmazottja, megbízottja, vagy kísérője által a Parkolóházban, vagy az Üzemeltetőnek és harmadik személynek a Parkolóházba bevitt dolgaiban okozott valamennyi káráért. Ezen túlmenően a Használó felelősséggel tartozik a Parkolóház bárminemű, szándékosan, vagy gondatlanul elkövetett károsodásáért, beszennyezéséért.

4.2 A Használó köteles az okozott kárt haladéktalanul, de legkésőbb a Parkolóház elhagyása előtt az Üzemeltető részére a Bevásárlóközpont Igazgatóságánál bejelenteni.

5. A Parkoló házirendje

5.1 A Parkolóház nyitvatartási rend szerint tart nyitva. A nyitvatartási időn kívül a Parkolóházba behajtani, illetve az ott hátrahagyott járművekkel a Parkolóházból távozni nem lehet. A Parkolóház Üzemeltetője jogosult a Parkolóházban 2 napot meghaladóan hátrahagyott gépjárműveket a Használó, illetve a nyilvántartott üzembentartó költségére a hatóság segítségével elszállítatni.

5.2 A Parkolóház teljes területén a KRESZ előírásai érvényesek. A Használó köteles betartani a Parkolóházban elhelyezett forgalmi táblák és útburkolati jelek előírásait, valamint az Üzemeltető alkalmazottainak utasításait.

5.3 A Használó gépjárművét az erre kijelölt parkolóhelyek egyikén, 1 db parkolóhely igénybevételével köteles elhelyezni. A táblával, vagy más módon jelölt, pl. alkalmazottak számára fenntartott parkolóhelyeket a Használó nem veheti igénybe.

5.4 Az elektromos autótöltők használatára fenntartott parkolóhelyeken csak az a gépjármű parkolhat, amelyik a töltőt igénybe veszi, és csak a töltés idejére.

5.5 A fenti tilalmak megszegése, így különösen egynél több parkolóhely igénybevétele, más gépjárművek forgalmának korlátozása vagy egyéb (pl. mozgáskorlátozottak parkolóhelyére vonatkozó) előírások megszegése esetén az Üzemeltető jogosult a gépjárművet a Használó költségére a hatóságokkal együttműködve elszállíttatni, vagy választása szerint a jogosulatlanul igénybe vett parkolóhely díját a Használóval szemben kötbérként pótlólag felszámítani a mindenkori parkolási díjon felül (amennyiben ilyen felmerül). Az Üzemeltető ezt meghaladó követeléseit, valamint a Használó esetleges szabálysértési felelősségét mindez nem érinti.

5.6 Vészhelyzetben az Üzemeltető jogosult a Parkolóházban elhelyezett gépjárművet a Parkolóházból a hatóságokkal együttműködve eltávolítani. Ennek költségei a Használót csak abban az esetben terhelik, amennyiben a vészhelyzet keletkezése neki felróható.


6. Biztonsági előírások

6.1 A Parkolóházban tilos a dohányzás és a nyílt láng használata. Tilos továbbá a gépjárművek motorjainak szükségtelen járatása, vagy kipróbálása, valamint a Parkolóháznak szivárgó üzemanyag és/vagy olajtartállyal rendelkező, vagy egyéb okból fokozott veszély- vagy szennyezőforrást jelentő járművel történő igénybevétele. Mozgásképtelenséget eredményező műszaki hiba kivételével tilos a Parkolóházban, különösen a közlekedési területeken, valamint a be-és kihajtó rámpákon szerelési, tisztítási és más hasonló tevékenységet folytatni.

6.2 A Parkolóházba motorgépjárművel, biciklivel, utánfutós gépjárművel, illetve a magassági korlátozást meghaladó méretű személy- vagy tehergépjárművel, valamint gázüzemű gépjárművel tilos a behajtás. Ezen tilalom megszegése miatt bekövetkező káresemény (az Üzemeltető felelősségének kizárásával) a gépjármű tulajdonosának, illetve üzembetartójának kárfelelősségét vonja maga után, amelynek az Üzemeltető a hatóságok bevonásával jogosult érvényt szerezni.